Fintech Draco - Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP

Điều khoản

 · 8 min read


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH CÔNG NGHỆ DRACO


 1. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tài chính Công nghệ Draco;
 2. Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 3. Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
 4. Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng;
 5. Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Tài chính Công nghệ Draco.


QUYẾT ĐỊNH

 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Điều Khoản sử dụng Ứng dụng/Website DraERP
 2. Hiệu lực thi hành của Quyết định ngày 07/11/2022.
 3. Các Ông (Bà) Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng (Ban), Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.Nơi nhận:

 1. Như Điều 3 (để thực hiện);
 2. HĐQT, TGĐ (để báo cáo);
 3. CBNV Draco;
 4. Lưu: P.Vận Hành, Phòng BA, P.HC 


ĐỊNH NGHĨA, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

 1. “Nhà cung cấp” hoặc “Draco”: Công ty Cổ phần Tài chính Công Nghệ DRACO được thành lập và hoạt động hợp pháp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315669764 được cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 100B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Q Bình Thạnh, TP HCM và địa chỉ trụ sở tại: 18 Phú Giáo, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. là pháp nhân chủ quản Website: https://draerp.vn/https://draco.biz/.  
 2. “Phần mềm DraERP”: là các sản phẩm và dịch vụ do Draco cung cấp dưới hình thức tính phí hoặc miễn phí được liệt kê tại website https://draerp.vn/.   
 3. “Phần mềm DraERP”: là Phần mềm Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp Tổng thể, được cung cấp trực tuyến, truy cập và sử dụng bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng di động thông qua Internet dưới hình thức SaaS (cung cấp Phần mềm như một Dịch vụ), trả tiền theo thời gian sử dụng và tài nguyên điện toán được cấp phát thông qua phần mềm DraERP. Phần mềm DraERP là tập hợp của nhiều Sản phẩm Draco.
 4. “Khách hàng”: Là cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng Sản phẩm DraERP.
 5. Thỏa thuận Cung Cấp phần mềm DraERP này (sau đây gọi tắt là “Bản thỏa thuận”) được coi là hợp đồng giữa khách hàng và Draco.
 6. Điều khoản kỹ thuật:
 7. Tên miền cấp 2 (hai): Là tên miền có dạng https://tencongty.draerp.vn/ do Draco cung cấp cho Khách hàng trong quá trình sử dụng Phần mềm DraERP và được thu hồi lại khi Khách hàng ngưng sử dụng Phần mềm DraERP có liên kết với tên miền này, trong đó, tencongty (là duy nhất) do Khách hàng tự chọn lúc đăng ký thuê bao Phần mềm DraERP.
 8. Tên miền riêng: Là tên miền thuộc sở hữu của Khách hàng, được liên kết với Phần mềm DraERP, giúp cho Khách hàng và đối tác của mình có thể sử dụng Phần mềm DraERP thông qua chính tên miền này.

Ví dụ: thay vì việc phải truy cập và sử dụng Phần mềm DraERP thông qua tên miền https://tencongty.draerp.vn/, Khách hàng có thể truy cập và sử dụng Phần mềm Draerp thông qua congty.vn, trong đó congty.vn là tên miền riêng của Khách hàng.

 1. Không gian lưu trữ tối đa: Là tổng dung lượng tối đa tính bằng Gigabyte (GB) mà Khách hàng được phép sử dụng tương ứng với Sản phẩm DraERP mà Khách hàng đã lựa chọn.
 2. Tài khoản tối đa: Trong ngữ cảnh Khách hàng sử dụng Phần mềm DraERP, tài khoản tối đa là số tài khoản người dùng nội bộ tối đa được tạo trong Phần mềm DraERP mà Khách hàng đã thuê bao.
 3. Bảo mật đường truyền: Là hình thức bảo mật bằng cách mã hóa thông tin bằng phương pháp SSL (Secure Socket Layer) đối với tất cả các thông tin được truyền đi và đến Phần mềm DraERP của Khách hàng thông qua mạng Internet.
 4. Tài khoản quản trị: Là tài khoản có quyền tối cao trong hệ thống Phần mềm DraERP của Khách hàng và được trao cho Khách hàng khi Khách hàng bắt đầu sử dụng Phần mềm DraERP.
 5. Phân hệ tiêu chuẩn: Là các phân hệ được tích hợp sẵn trong Phần mềm DraERP và có khả năng được cài đặt bên trong Phần mềm DraERP bởi chính Khách hàng.
 6. Phân hệ tùy biến: Là các phân hệ không được tích hợp sẵn trong Phần mềm DraERP.
 7. Thuật ngữ thanh toán:
 8. Ngày thanh toán thực tế: Là ngày đầu tiên của một Tháng thanh toán.
 9. Ngày thanh toán thực tế đầu tiên: Là ngày đầu tiên của Tháng thanh toán đầu tiên.
 10. Ngày thanh toán kế hoạch: Giả sử, ngày thanh toán thực tế đầu tiên là 20/5/2020 thì ngày thanh toán lý thuyết sẽ là các ngày 20 hàng tháng.
 11. Ngày thanh toán kế hoạch kế tiếp: Là một Ngày thanh toán lý thuyết gần nhất trong tương lai.

Giả sử Ngày thanh toán lý thuyết là các ngày 20 hàng tháng, hiện tại là ngày 16/5/2020 thì Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp là ngày 20/5/2020. Giải sử hiện tại là ngày 21/5/2020 thì Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp là 20/6/2020.

 

 1. Sử dụng Phần mềm DraERP đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý tất cả các quy định và điều khoản Bản thỏa thuận này.

 

 1. Draco có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Đối với các Khách hàng đang sử dụng Phần mềm DraERP, Draco có trách nhiệm thông báo về những thay đổi này trước thời điểm áp dụng (ngày có hiệu lực) ít nhất 14 (mười bốn) ngày.
 2. Khách hàng hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt, ngừng sử dụng Phần mềm DraERP nếu không đồng ý với những thay đổi trong Bản thỏa thuận mới.

 

ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI - BỔ SUNG:

Việc sửa đổi Bản điều khoản, điều kiện này thuộc quyền và trách nhiệm của DraERP. Do đó, DraERP có quyền sửa đổi Bản điều khoản, điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào thông qua việc đăng tải bản sửa đổi lên Ứng dụng/Website DraERP. DraERP sẽ thông báo tới thành viên/người dùng khi có bản cập nhật điều khoản, điều kiện này được đưa lên Ứng dụng/Website DraERP. Bản điều khoản điều kiện được sửa đổi chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên Ứng dụng/Website DraERP. Việc thành viên tiếp tục sử dụng Ứng dụng/Website DraERP sau thời điểm bản điều khoản điều kiện được sửa đổi và đăng tải lên Ứng dụng/Website DraERP được hiểu là thành viên chấp thuận các sửa đổi này.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

 1. Pháp nhân chủ quản tuyên bố có quyền bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi nội dung được đăng tải trên https://draerp.vn/, trừ trường hợp nội dung đó đã được đăng ký bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trước khi đăng lên https://draerp.vn/.
 2. Mọi Nội dung được đăng tải trên https://draerp.vn/ được bảo hộ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành của Việt Nam và không được sao chép, sản xuất lại, đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự cho phép của Pháp nhân chủ quản, hoặc Tác giả tác quyền (trong trường hợp tác giả tác quyền khác với Pháp nhân chủ quản).
 3. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên Ứng dụng/Website DraERP thuộc quyền sở hữu của DraERP hoặc đối tác của DraERP. Bất kỳ hành vi sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của DraERP dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của DraERP, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Draco về việc cho phép sử dụng các hình ảnh, thông tin này.
 4. Khi đánh dấu vào mục chấp nhận với Bản điều khoản điều kiện này, tức là người dùng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại Bản điều khoản điều kiện này và các quy định có liên quan khác của DraERP.

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

Định nghĩa và các quy định chung:

Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

 1. Truy cập, tra cứu, sử dụng website https://draerp.vn/ có địa chỉ Internet tại https://draerp.vn/ (sau đây gọi tắt là https://draerp.vn/ và các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên website này (sau đây gọi tắt là "Các Sản phẩm") đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với một hay nhiều điều khoản, điều kiện này, bạn hãy ngừng truy cập, tra cứu và sử dụng https://draerp.vn/ và Các Sản phẩm.
 2. Pháp nhân chủ quản của https://draerp.vn/ và Các Sản phẩm (sau đây gọi là "Pháp nhân chủ quản") là Tập đoàn Tài chính Công Nghệ Draco.
 3. Tất cả các loại văn bản, nội dung, hình ảnh, đồ họa, video và các loại nội dung khác sau đây được gọi tắt là "Nội dung".
 4. Cá nhân hoặc pháp nhân tạo ra Nội dung và đăng tải trên https://draerp.vn/ sau đây gọi tắt là "Tác giả tác quyền".
 5. Bản Quy định & Điều khoản Sử dụng website https://draerp.vn/ này sau đây gọi tắt là "Điều khoản Sử dụng".

Quyền Đơn Phương Từ Chối:

Bạn đồng ý rằng Pháp nhân chủ quản, không cần báo trước cho bạn, có quyền đơn phương từ chối cung cấp Các Sản phẩm cũng như xóa tài khoản của bạn trong trường hợp bạn vi phạm một hay nhiều điều khoản được nêu trong bản Điều khoản Sử dụng này.

Hiệu lực của điều khoản:

Quy định và điều khoản sử dụng Ứng dụng/website DraERP này được đánh số phiên bản 1.0.0, ban hành ngày 07/11/2022 tại Trụ sở của Draco và có hiệu lực cùng ngày.