Tài sản
Tài sản

Theo MÔ-DUN Item Code: Tài sản

UOM : Tháng

Theo dõi tình hình tăng giảm, luân chuyển tài sản cố định. Tính toán và phân bổ chi phí khấu hao, chi phí công cụ - dụng cụ cho từng đối tượng. Theo dõi Nhập - xuất - tồn công cụ dụng cụ đồng thời tự động tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ. Quản lý chi phí tài sản nhằm giảm đáng kể sai sót trong việc mua thêm tài sản không cần thiết.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá