Chất lượng
Chất lượng

Theo MÔ-DUN Item Code: Chất lượng

UOM : Tháng

Mô - đun chất lượng là một phân hệ trong phần mềm DraERP. Nó giúp giám sát tất cả các hoạt động cũng như những nhiệm vụ cần thiết. Nhằm duy trì mức độ xuất sắc mong muốn trong các dự án. Mô-đun chất lượng giúp quản lý các mục tiêu chất lượng, quy trình, đánh giá, các hành động và cuộc họp. Nó được thiết kế để giúp quản lý nên hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh.

Đánh giá

0

0 Đánh giá
0 trên 5
1 sao
0%
2 sao
0%
3 sao
0%
4 sao
0%
5 sao
0%
Không đánh giá